Verkiezingsprogramma Dienaar van het Volk

Oekraïne is toe aan radicale verandering. Met die constatering begint het verkiezingsprogramma van Dienaar van het Volk. Het oude politieke systeem, het systeem van corruptie, leugens en willekeur verandert niet vanzelf. De partij van president Volodimir Zelenski wil van Oekraïne 'een vrij, onafhankelijk en succesvol Land van Onze Dromen maken.

1. Het parlement
Het allereerste voornemen is om de onschendbaarheid op te heffen van parlementsleden als zij een misdrijf hebben begaan. Parlementsleden moeten hun zetel kwijtraken als zij het vertrouwen van hun kiezers hebben geschonden. Illegale verrijking moet worden aangepakt. De partij wil de kiezers zich over belangrijke kwesties in een referendum kunnen uitspreken. Er moeten 'open' kieslijsten komen, terwijl de reeds in gang gezette decentralisatie van het bestuur op Europese leest geschoeid moet worden.

2. Corruptiebestrijding
De overheid moet haar dienstverlening zoveel mogelijk digitaal maken. Het Openbaar Ministerie moet op de schop, er moeten nieuwe aanklagers komen. Corruptiebestrijders moeten volstrekt onafhankelijk hun werk kunnen doen. Bezittingen van corrupte gezagsdragers of topambtenaren moeten in beslag genomen kunnen worden. Er komt een financiële beloning voor burgers die corruptie melden. De staatsveiligheidsdienst SBOe, de militaire inlichtingendienst GPOe en de Nationale Politie moeten zich niet meer onnodig met het bedrijfsleven bemoeien.

3. Defensie
Dienaar van het Volk steunt de initiatieven van de president om de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne te herstellen. Er gaat minimaal 5 procent van het bruto nationaal product naar Defensie. De strijdkrachten moeten voldoen aan de NAVO-richtlijnen. Waardevol personeel moet behouden blijven voor het leger, soldaten en hun officieren moeten beter getraind worden. Er moeten strenge straffen komen voor corruptie en diefstal bij de strijdkrachten en het ministerie van Defensie. Ook moet een einde worden gemaakt aan het monopolie van bepaalde leveranciers.

4. Internationale samenwerking

De partij komt met voorstellen om het associatieverdrag met de Europese Unie uit te voeren en de samenwerking met de EU en de NAVO uit te breiden. Dienaar van het Volk steunt initiatieven van de president om de relatie met buurlanden in het westen te verbeteren. Er moet een programma voor 'commerciële diplomatie' worden opgezet om Oekraïense diensten en goederen op de wereldmarkt te promoten.

5. Rechtspraak
De Hoge Raad en de Kwalificatiecommissie voor Rechters moeten op de schop. Integriteit en professionaliteit moeten de belangrijkste criteria vormen bij de benoeming van nieuwe rechters. Er moet meer openheid komen bij de rechtspraak. De kosten voor het voeren van juridische procedures moeten omlaag. Er moeten vredesrechters komen en de partij is ook voorstander van juryrechtspraak.

6. Veiligheid

Het bedrijfsleven moet niet langer afhankelijk zijn van de willekeur van gezagsdragers en kapers. Er moeten veel minder financiële en economische overtredingen als misdrijf worden aangemerkt. Getuigen moeten beter beschermd worden. Als politiemensen, aanklagers en agenten van de SBOe hun boekje te buiten gaan, dan moeten zij daarvoor zeker worden gestraft. Het recht om een wapen te dragen moet wettelijk worden vastgelegd.

7. Economische politiek

Er komt een nationaal onderzoek naar de economische staat van ons land, waaraan ook buitenlandse bedrijven een bedrage kunnen leveren. Het economische beleid is er op gericht dat het inkomen en de levensstandaard van de Oekraïners hoger wordt dan het Euopese gemiddelde. In de belangrijkste industriële bedrijfstakken is geen sprake meer van monopolies, de Anti-Monopolie Commissie moet onafhankelijk en effectief zijn. Buitenlandse investeerders van Oekraïense oorsprong krijgen een voorkeursbehandeling.

8. Organisatie van de overheid
Er komt een onderzoek naar het terugbrengen van het aantal overheidsorganen. Kapitaal dat niet op criminele wijze is verkregen kan eenmalig en tegen een voordelig tarief worden gelegaliseerd. De Belastingdienst houdt zich alleen nog bezig met het innen van belasting en treedt niet op als politiedienst. Alle belasting- en douaneregels worden zo snel mogelijk digitaal beschikbaar gemaakt. De huidige belastingregels voor het midden- en kleinbedrijf en voor personen blijven gehandhaafd. Er komt een eenvoudige procedure voor het opzetten of beëindigen van bedrijven, kleine aandeelhouders krijgen meer bescherming en er moeten minder regels komen voor de bouwsector.

9. Sociale zekerheid
Dienaar van het Volk wil een landelijke volkstelling en een onderzoek naar de sociale zekerheid. Alle kinderen moeten een eigen bankrekening krijgen. Ze moeten mee kunnen delen in de opbrengst van de natuurlijke bronnen van het land en het geld wordt door de overheid op die bankrekening gestort. De hervorming van het pensioenstelsel moet worden voortgezet. Sociale voorzieningen worden alleen nog in geld uitgekeerd en niet meer in natura.

10. Innovatie
Er moet een overheidsprogramma komen om innovatieve ontwikkelingen te steunen bij bedrijven die als aanjager van de economie kunnen functioneren. Dienaar van het Volk wil dat er een plan komt om heel Oekraïne - 100 procent - te voorzien van breedbandinternet. De wetgeving moet aangepast worden om bitcoins als betaalmiddel te accepteren.

11. Energie en transport
Er moet een einde worden gemaakt aan monopolies en corruptie op de energiemarkt om zo de woonlasten beheersbaar te maken. Er moeten meer binnenlandse energiebronnen worden aangeboord. Ook moet meer groene energie worden opgewekt, met daarbij speciale aandacht voor het voorkomen van nieuwe monopolies.

12. Infrastructuur
Dienaar van het Volk wil een onafhankelijke controle op de kwaliteit van aanleg en reparatie van snelwegen. Het moet wettelijk mogelijk worden om betonwegen aan te leggen. Monopolies op het gebied van passagiers- en vrachtvervoer per spoor moeten worden beëindigd.

13. Natuur en milieu
Er moet een wettelijke basis komen voor de bouw van installaties voor afvalrecycling. Om illegaal kappen van bomen tegen te gaan worden bomen elektronisch beschermd. Het illegaal kappen van bomen en het dumpen van afval worden als misdrijf aangemerkt.

14. Onderwijs en wetenschap

Het stelsel van onderwijs en wetenschappen wordt vernieuwd. Het salaris van leraren gaat naar tenminste driemaal het wettelijk minimumloon. Het hoger onderwijs moet een efficiencyslag ondergaan en er komt een gelijkstelling van private onderwijsinstellingen met die van de overheid.

15. Gezondheidszorg
Er komt een verplichte ziektekostenverzekering. Er moet een einde komen aan de 'farmaceutische maffia' door het corrupte systeem van het opnieuw certificeren van medicijnen af te schaffen. Alle informatie over medicijnen komt digitaal beschikbaar. De gezondheidszorg moet inzichtelijker worden, de logistiek van ziekenhuizen moet verbeterd en er moeten betere voorwaarden komen voor de ontwikkeling van preventieve medicatie.

16. Nationale identiteit

Dienaar van het Volk wil dat de Oekraïners hun cultuur, beschaving en religie meer samen beleven. Met fiscale middelen en ander overheidsgeld moet de Oekraïense taal en cultuur worden bevorderd. Contact met de Oekraïense diaspora moet worden bevorderd. De inwoners van de bezette gebieden moeten door middel van goede informatie weer bij Oekraïne worden betrokken. Dienaar van het Volk staat voor gelijke rechten en mogelijkheden voor mannen en vrouwen in Oekraïne.

Geen opmerkingen: